Suživot čovjeka i šume

Gospodarski gledano u Žutici se na istom prostoru i istovremeno isprepliću interesi slijedećih gospodarskih djelatnosti:naftno rudarstvo,šumarstvo,vodno gospodarstvo, stočarstvo, lovno gospodarenje i zaštita prirode. Svaka djelatnost ima svoje gospodarske ciljeve,  tehnološke postupke i naravno utjecaj na ostale djelatnosti a napose na prostor u kojem se odvija.Gospodarske aktivnosti u nekim segmentima se podudaraju i imaju zajedničke interese dok se u drugima pojavljuje inkompatibilnost.

Naftno rudarstvo:

U svojih 40 godina eksploatacije naftno polje Žutica proizvelo je preko 15 milijuna tona nafte, 3, 7 milijarde m3 naftnog plina.

Šumarstvo:

Gospodarska jedinica Žutica prostire se na površini od 6.276, 65 ha, na kojoj se nalazi 1.291.565 m3 drvne zalihe sa 43.311 m3 prirasta i 30.000 m3 etata (sječive drvne mase). Obzirom da je šuma obnovljivi izvor energije, uz stručno gospodarenje vijek proizvodnje drvne mase je neograničen.

Vodno gospodarstvo:

Žutica je prva retencija nizvodno od Zagreba sa ciljem zaštite Siska i ostalih naselja uza Savu od poplava tijekom visokih vodnih valova rijeke Save. Tijekom visokih vodnih valova u Žuticu se na ustavi Prevlaka ispušta i do 450 m3 /s. vode. Količina vode koja se upušta u retenciju Žutica tijekom poplave je do 65 milijuna m3 vode.

Poljoprivreda (Stočarstvo):

Iako šumski kompleks Žutice kao i naftno polje nisu tipično poljoprivredno zemljište, zahvaljujući tradicionalnom stočarstvu u Žutici se nalazi tijekom godine i po nekoliko stotina konja, krava i pitomih svinja .

Lovno gospodarenje:

Državno lovište Žutica ustanovljena je na površini od 9.173 ha u kojem se nalazi raznolika divljač poput jelena, srne i divlje svinje. Gospodarenje lovištem sastoji se od uzgoja, zaštite divljači i drugih životinjskih vrsta te lova. Prirodna reprodukcija divljači omogućava i izlov, pa se tako godišnje ulovi oko 10 jelena, 60 – 70 srna, 120 divljih svinja i znatan broj drugih vrsta divljači.

Zaštita prirode:

Uz sve gospodarske aktivnost ovo područje je sa očuvanim prirodnim staništima, a neke površine su zaštićene jer predstavljaju vrijednu cjelinu, poput vrbovih sastojina na južnom dijelu Žutice. Sve gospodarske aktivnosti imaju međusobni utjecaj ali u konačnici integralno gospodarenje omogućava aktivnosti i opstati sve subjekata.