Projekt “Čudesna šuma Žutica”

11/03/2016
Autor: Zoran
novosti

Počeo projekt koji će doprinijeti jačanju zaštite poplavnih područja uz rijeku Savu
VODENA STANIŠTA ŠUME ŽUTICE
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode  na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ u sklopu suradnje Mreže parkova uz rijeku Savu (Sava Parks Network) provesti će projekt ”Čudesna šuma Žutica” (”Miraculous Forest Žutica”) u razdoblju od studenog 2015. godine do kolovoza 2016. godine. Mreža Sava Parks osnovana je 2014. godine unutar projekta ”Jačanje zaštite rijeke Save i njenih poplavnih površina” koji je pokrenula Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u suradnji s njemačkom zakladom EuroNatur i Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode.

Projekt ”Čudesna šuma Žutica” ukupne je vrijednosti 8.170,00 €, a sufinancirati će ga njemačka zaklada EuroNatur u iznosu 5.500,00 €.

Svrha projekta je promicati važnost i zaštitu poplavnog područja šume Žutice kao područja ključnog za zaštitu biološke raznolikosti te unaprijediti i podići razinu obrazovanja i svijest javnosti o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti ovog područja.

Žutica je dio Nacionalne ekološke mreže, odnosno Europske ekološke mreže Nature 2000 (HR2000465). Potencijalna prijetnja području je nestanak herpetofaune zbog utjecaja klimatskih promjena te ljudskih aktivnosti (istraživanje i vađenje nafte ili plina, naftovod, ljudski utjecaj na vodni režim). Njihovo nestajanje prijetnja je urušavanju ekosustava što bi moglo imati drastične posljedice i na čovjeka. Stoga su glavne aktivnosti projekta istraživanje vodozemaca i gmazova šume Žutice te izrada pratećih promotivno-edukativnih materijala i edukativnog predavanja za učenike osnovnih škola s područja Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa.

Kroz navedene aktivnosti promicat će se važnost zaštite šume Žutice i kao prirodne retencije i kao čuvara bogate biološke raznolikosti. Obavješćivanjem i sudjelovanjem javnosti će se unaprijediti i podići razina obrazovanja i svijest javnosti o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti posavskog područja te pojačati sudjelovanje javnosti u donošenju odluka, kao i održivo korištenje prirodne baštine.

O PROJEKTU UKRATKO:

Opći cilj: Doprinijeti jačanju zaštite poplavnih područja uz rijeku Savu
Svrha projekta/ specifični cilj: Promicati važnost i zaštitu poplavnog područja šume Žutice kao područja ključnog za zaštitu biološke raznolikosti te unaprijediti i podići razinu obrazovanja i svijest javnosti o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti ovog područja

Metode rada i aktivnosti:
Istraživanje herpetofaune šume Žutice provesti će se (ovisno o vremenskim uvjetima) u razdoblju od veljače/ožujka do kraja lipnja 2016., a s ciljem saznanja stanja populacije vodozemaca i gmazova kao vrsta iznimno osjetljivih na klimatske promjene te s padajućom populacijom u svijetu. Lokaliteti će se izabrati u dogovoru s djelatnicima Javne ustanove, a terensko istraživanje uključiti će sakupljanje podataka o svim pronađenim vrstama vodozemaca i gmazova u vodenim staništima, ali i kopnenom staništu oko njih. Za svaku ulovljenu jedinku će biti zabilježene geografske koordinate na mjestu gdje je jedinka uočena. Na teren će se izaći četiri puta u godini po 2 dana kako bi zabilježili što više vrsta ove dvije skupine životinja. U svrhu promocije i podizanja svijesti šire javnosti o ovom poplavnom području izraditi će se i brošure, promo razglednice, pamučne torbe i karta (A3 formata) istraživanog područja sa označenim lokacijama staništa, odnosno nalazišta herpetofaune. U travnju i svibnju 2016. g. provesti će se edukativna predavanja i radionice s učenicima osnovnih škola s područja Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa s ciljem podizanja razine obrazovanja o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti ovog područja. Završna promocija projekta s izložbom slika herpetofaune šume Žutice biti će organizirana u kolovozu 2016. g. 

Utjecaj:
Projekt je ekološki dugoročno održiv. Kroz navedene aktivnosti promicati će se važnost zaštite šume Žutice i kao prirodne retencije i kao čuvara bogate biološke raznolikosti. Obavješćivanjem i sudjelovanjem javnosti će se unaprijediti i podići razina obrazovanja i svijest javnosti o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti posavskog područja te pojačati sudjelovanje javnosti u donošenju odluka, kao i održivo korištenje prirodne baštine.
Po završetku projekta djelatnici Javne ustanove provoditi će nadzor šume Žutice barem 4 puta godišnje, a nastaviti će se i provođenje edukativnih aktivnosti u osnovnim školama.

Trajanje:
Studeni 2015. – kolovoz 2016.

Comments are closed.